Mellemtrin

Dagliglivet

Eleverne skal i hverdagen have oplevelsen af et trygt og positivt læringsmiljø. Dette opnås bl.a. ved, at der skabes motivation for deltagelse i læringsfællesskabet via trygge og tillidsfulde relationer. Et vigtigt omdrejningspunkt i arbejdet er, at den enkelte elev er i læring og trivsel. Vi har på mellemtrinnet fokus på:

  • Feedback som et redskab mellem lærer og elev og mellem eleverne indbyrdes.
  • Innovation, hvor elever og lærere udfordre hinanden og sig selv på nye måder at løser faglige udfordringer.
  • Samarbejde via et positivt og forpligtende samarbejde mellem skole og hjem.
  • Nysgerrighed på hvad der virker og hvad vi kan gøre endnu bedre. Nye måder at lære på er en af profitterne ved nysgerrigheden.
  • At være en aktiv medspiller betyder, at den enkelte elev indgår i et forpligtende læringsfællesskab.

Eleverne har på skolen tilknyttet en kontaktvoksen, der er bindeled mellem skole og hjem; dette med henblik på at understøtte den enkelte elevs læring og trivsel. Via samarbejdet mellem lærer/pædagog-elev, eleverne indbyrdes og samarbejdet mellem skole og hjem er målet at udvikle elevens personlige mestring.